مژده که شام تیرگی بار دگر سر امده

روح زتن جدا شده باز به پیکر آمده

مژده دهید خلق راکه نیست بیم گمرهی

برای رهبریشان یگانه رهبر آمده

ز مقدم گرامیش جهان در التهاب شد

در این کویر بی چمن گلی به نوبر آمده

بار دگر گشوده باب رحمت خدا شده

بهر هدایت بشر سبط پیمبر امده

قدم نهاده در جهان دهم امام شیعیان

که از فروغ چهره اش جهان به زیور آمده

خون علی است در رگش مثل علی است همتش

نام علی است شهرتش قرین حیدر امده

منادی حقیقت و هادی راه حق بود

کسی که ریشه کن کند کاخ ستمگر امده

اوست زنسل مصطفی به صولتست مرتضی

انکه به پیش پای او شیر محقر امده

نور ولای او بود جلوه قلب های ما

به اسمان نه فلک ماه منور امده

از ان امید بخششم ز درگه خدا بود

که او مرا زلطف خود شافع محشر امده

شب ولادتش"نوید"سراید این سرود را

خوش امده خوش امده جلوه کوثر امده


X