علم میراث پیمبران و ثروت میراث فراعنه

از دانش به دلیل بخشش کم نمیگردد ولی از ثروت چرا

ثروت به نگهبان نیاز است ولی دانش نه

مال دنیا با مرگ از انسان جدا میشود ولی دانش انسان فنا ناپذیر است

دانش ویژه مومنان ولی ثروت پیش پا افتاده است و هر فردی (مومن و کافر میتواند ان را کسب کند)

همه مردم به دانشمندان نیازمندند ولی به ثروتمندان نه

علم نیرو بخش انسان در گذر از سعادت و رسیدن به بهشت است در حالی که مال ومنال سدی در این مسیر است


دسته ها : مذهبی
X