همه ی ما بارها و بارها شنیده ایم که:

ز دست دیده و دل هر دو فریاد               هر انچه دیده بیند دل کند یاد

بسازم  خنجری نیشش ز فولاد                زنم بر دیده تا دل  گردد  اباد

ولی عارفی میگفت:

"اگر دل انسان درست شود انگاه چشمان نمیتوانند چیزی را ببینند که نباید."

در واقع خنجر را باید بر دل زد تا کثافات ان پاک گردد و بتواند اختیار چشم ها را بدست اورد

 


دسته ها : دلنوشته
X