رسول خدا میفرمایند:

 

اگرهمه مردم دوستدار علی بودند خداوند به هیچ وجه جهنم را خلق نمیکرد و نقل میکنند که:

روزی با عده ای از مسلمانان بیرون مسجد نشسته بودیم که ناگاه

چهار سیاه پوست را مشغول حمل جنازه ای دیدیم خواستیم که متوفی را بشناسیم

پارچه ای که روی او کشیده شده بود گشودم و به علی گفتم:

این شخص "رباح" غلام سیاه پوست بنی نجار است

علی با دیدن اوگفت:

یا رسول الله هر وقت که این غلام مرا مشاهده میکرد شاد میشد و

 میگفت علی جان من تو را دوست دارم

وقتیکه این سخن را از علی شنیدم احساسی دیگر به من دست داد و

 دستور دادم که جنازه را غسل دهند و سپس لباس خود را به عنوان کفن به او پوشاندم

همگی برای تشییع جنازه راه افتادیم. در بین راه صدایی

 عجیب از اسمان بلند شد به علی گفتم:

علی جان میدانی چه صدایی است؟

این صدای نزول هفتاد هزار فرشته از اسمان بود که برای همراهی

 جنازه این محب تو به زمین امده اند

جنازه غلام را با دست خود در قبر گذاشتم و صورت او را بر خاک نهادم و

  سنگ لحد را چیدم و گفتم:

یا علی نعمت های بهشتی که بر این غلام رسید

همه به خاطر محبت و عشق به توست


دسته ها : مذهبی
X