السلم علی میزان الاعمال

 

میزان عدل الهی که سر سوزنی انحراف ندارد علی ابن ابیطالب است.نماز اولین و اخرین را بیاورند میزانش نماز علی است.ازحضرت صادق علیه السلام مروی است فرمود موازینی که بر پا میشود تا عبادات و افعال خلق سنجیده شود انبیا و اوصیا یند

در فردای قیامت نماز ما را می آورند ایا شبیه نماز علی است یا نه؟

از لحاظ صفات کمالیه انچه در علی بود در ما چیزی از ان هست یا نه؟

سخاوت شجاعت غیرت و فتوت و کرم و رحم و انصاف ایا در ما هم هست؟

البته نه اینکه مطابق علی باشد انکه محال است نه بلکه رو به جهت مخالف نباشد ای مردم شبیه معاویه نشوید از میزان حق منصرف نشوید اگر دست به حرام دراز کردی مال مردم را خوردی در راه عمر رفتهای که فدک زهرا را که ملک و هدیه مسلم بود غصب کرد و سپس عمر تقدیم مروان کرد


 

کتاب معاد شهید دستغیب صفحه 109


دسته ها : مذهبی
X