پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند:

هرکه میخواهد نوح را در عزم

وارادت ادم را در علم

وابراهیم را در حلم

موسی را در هوشیاری

وکیاست عیسی را در زهد و قناعت ببیند

در وجود علی بن ابیطالب بنگرد


مسند-احمد بن حنبل-صحیح احمد بیهقی

دسته ها : مذهبی
X