اثر انتظار این است که:

فرد از حالا به فکر اصلاح و تزکیه نفس و سامان

بخشیدن به خود و جامعه خود

میافتد

وبرای رسیدن به ان هدف بزرگ از هیچ کوشش

و تلاشی فرو گذار نخواهد

کرد


دسته ها : مذهبی
X