1-اسامی کتب:هفت پیکر نظامی و هفت اقلیم رازی و هفت اورنگ جامی و هفت حصار خواجه عبد الله

2-در اثار نویسندگان:هفت شهر عشق عطار و هفت خوان رستم و اژدهای هفت سر و هفت اختر


دسته ها : عمومی
X