به احمدی نژاد رای دادم چون:

1-دزد نیست

2-دروغگو نیست

3-مورد تایید مقام معظم رهبری است

4-مرد عمل است

5-قصد در براندازی فاسدان دارد و استارت ان را در ان مناظره کذایی زد

6-به فکرقشر مستضعف جامعه است

7-مورد تایید روحانیت اصیل اسلامی است نه روحانیت خود فروخته

8-دوستش دارم خیلی زیاد خیلی زیاد!!!


X