بر اساس آخرین یافته های گروه نظرسنجی یک مرکز معتبر پژوهشی، "محمود احمدی‌نژاد" با کسب 61،5 درصد آرا در صدر جدول انتخاب "بهترین نامزد" کرسی ریاست جمهوری قرار دارد.

 نتایج به دست آمده از سنجش افکار عمومی از میان 15 هزار و 436 نفر از شهروندان سراسر کشور که در روزهای 18 و 19 خرداد ماه صورت گرفته است، نشان می دهد 61،5 درصد مردم ایران به محمود احمدی‌نژاد، 29،4 درصد به میرحسین موسوی، 6،9 درصد به مهدی کروبی و 2،1 درصد به محسن رضایی رأی خواهند داد.

وفق این نظرسنجی که در تهران و 29 مرکز استان و برخی شهرستان‌های سراسر کشور انجام یافته؛ 79،2 درصد پاسخگویان جامعه آماری، مشارکت قطعی خود در انتخابات را اعلام کرده اند و 20،8 درصد مابقی گفته اند "در انتخابات شرکت نخواهند کرد."

در عین حال، 62،3 درصد پاسخگویان را "مردان" و 37،7 درصد دیگر را "زنان" تشکیل داده اند. همچنین بیش از نیمی از پاسخگویان یعنی 52،2 درصد در گروه سنی 18 تا 30 سال قرار دارند و 20،4 درصد دیگر شامل گروه سنی 40 تا 31 سال می شوند.

31،8 درصد پاسخگویان این نظرسنجی در مقطع تحصیلی دیپلم، 22،4 درصد زیر دیپلم، 21،6 درصد لیسانس، 20 درصد دانشجو و فوق دیپلم و 4،2 درصد مابقی هم درمقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) قرار دارند.

طبق نتایج این نظرسنجی، تجمع فراوانی پاسخگویان در گروه های شغلی آزاد با 27،9 درصد، کارمند 19،3 درصد و خانه دار 11،6 درصد قرار دارد.

یافته های این نظرسنجی گویای آن است که بیشترین آرای محمود احمدی‌نژاد به ترتیب در 3 استان خراسان رضوی، اصفهان و مازندران؛ میرحسین موسوی در استان های خراسان رضوی، خوزستان و فارس متمرکز است.

بیشترین تراکم آرای مهدی کروبی در استان های خراسان رضوی، به طور مساوری در استان های فارس و خوزستان و اصفهان و بر همین اساس آرای محسن رضایی در استان های خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی است.

توزیع فراوانی آرای نامزدها در استان تهران نیز به ترتیب شامل محمود احمدی‌نژاد با 1114 فراوانی، میرحسین موسوی 574 فراوانی، مهدی کروبی با 104 فراوانی و محسن رضایی با 38 فراوانی است.

-------------------------------------------

تحلیل جامعه آماری:

الف ) تعداد کل پاسخگویان:

15436 نفر

ب) ترکیب جنسی پاسخگویان

9626 نفر مرد: 62،3 درصد
5810 نفر زن: 37،7 درصد

پ) نسبت مشارکت پاسخگویان در انتخابات:

12238 نفر مشارکت در انتخابات: 79،2 درصد
3198 نفر عدم مشارکت در انتخابات: 20،8 درصد

ت) ترکیب تحصیلی پاسخگویان‏:

3460 نفر کمتر از دیپلم: 22،4 درصد
4902 نفر دیپلم: 31،8 درصد
3082 نفر دانشجو- فوق دیپلم: 20 درصد
3332 نفر لیسانس: 21،6 درصد
660 نفر فوق لیسانس و بالاتر: 4،2 درصد

ث) وضعیت تأهل پاسخگویان:

5335 نفر مجرد: 34،5 درصد
10101 نفر متأهل: 65،5 درصد

ج) فراوانی آرای نامزدهای مورد نظر:

7529 نفر رأی به محمود احمدی‌نژاد: 61،5 درصد
3605 نفر رأی به میرحسین موسوی: 29،4 درصد
846 نفر رأی به مهدی کروبی: 6،9 درصد
258 نفر رأی به محسن رضایی: 2،2 درصد

ح) توزیع فراوانی آرای نامزدها نسبت به تفکیک استان ها:

* استان تهران:

محمود احمدی‌نژاد 1114 نفر: 60،8 درصد
میرحسین موسوی 574 نفر: 31،3 درصد
مهدی کروبی 104 نفر: 5،7 درصد
محسن رضایی 38 نفر: 2،1 درصد

* استان آذربایجان شرقی:

محمود احمدی‌نژاد 286 نفر: 45،5 درصد
میرحسین موسوی 320 نفر: 50،9 درصد
مهدی کروبی 16 نفر: 2،5 درصد
محسن رضایی 6 نفر: 1 درصد

* آذربایجان غربی:

محمود احمدی‌نژاد 220 نفر: 55 درصد
میرحسین موسوی 134 نفر: 33،5 درصد
مهدی کروبی 40 نفر: 10 درصد
محسن رضایی 6 نفر: 1،5 درصد

* اردبیل:

محمود احمدی‌نژاد 108 نفر: 49،5 درصد
میرحسین موسوی 82 نفر: 37،6 درصد
مهدی کروبی 20 نفر: 9،2 درصد
محسن رضایی 8 نفر: 3،7 درصد

* اصفهان:

محمود احمدی‌نژاد 614 نفر: 66،7 درصد
میرحسین موسوی 232 نفر: 25،2 درصد
مهدی کروبی 58 نفر: 6،3 درصد
محسن رضایی 16 نفر: 1،7 درصد

* ایلام:

محمود احمدی‌نژاد 80 نفر: 64،5 درصد
میرحسین موسوی 32 نفر: 8،25 درصد
مهدی کروبی 10 نفر: 1،8 درصد
محسن رضایی 2 نفر: 6،1 درصد

* بوشهر:

محمود احمدی‌نژاد 92 نفر: 8،56 درصد
میرحسین موسوی 46 نفر: 3،28 درصد
مهدی کروبی 24 نفر: 8،14 درصد
محسن رضایی 0 نفر: 0 درصد

* چهارمحال و بختیاری:

محمود احمدی‌نژاد 102 نفر: 68 درصد
میرحسین موسوی 38 نفر: 3،25 درصد
مهدی کروبی 8 نفر: 3،5 درصد
محسن رضایی 2 نفر: 3،1 درصد

* خراسان جنوبی:

محمود احمدی‌نژاد 70 نفر: 7،63 درصد
میرحسین موسوی 36 نفر: 7،32 درصد
مهدی کروبی 4 نفر: 6،3 درصد
محسن رضایی 0 نفر: 0 درصد

* خراسان شمالی:

محمود احمدی‌نژاد 104 نفر: 2،72 درصد
میرحسین موسوی 34 نفر: 6،23 درصد
مهدی کروبی 2 نفر: 4،1 درصد
محسن رضایی 4 نفر: 8،2 درصد

* خراسان رضوی:

محمود احمدی‌نژاد 742 نفر: 2،62 درصد
میرحسین موسوی 368 نفر: 8،30 درصد
مهدی کروبی 68 نفر: 7،5 درصد
محسن رضایی 14 نفر: 2،1 درصد

* خوزستان:

محمود احمدی‌نژاد 388 نفر: 3،50 درصد
میرحسین موسوی 270 نفر:35 درصد
مهدی کروبی 66 نفر: 6،8 درصد
محسن رضایی 46 نفر: 6 درصد

* زنجان:

محمود احمدی‌نژاد 84 نفر: 7،56 درصد
میرحسین موسوی 54 نفر: 4،36 درصد
مهدی کروبی 8 نفر: 4،5 درصد
محسن رضایی 2 نفر: 4،1 درصد

* سمنان:

محمود احمدی‌نژاد 87 نفر: 1،70 درصد
میرحسین موسوی 23 نفر: 5،18 درصد
مهدی کروبی 10 نفر: 1،8 درصد
محسن رضایی 4 نفر: 2،3 درصد

* سیستان و بلوچستان:

محمود احمدی‌نژاد 211 نفر: 1،65 درصد
میرحسین موسوی 87 نفر: 9،26 درصد
مهدی کروبی 18 نفر: 6،5 درصد
محسن رضایی 8 نفر: 5،2 درصد

* هرمزگان:

محمود احمدی‌نژاد 144 نفر: 5،68 درصد
میرحسین موسوی 44 نفر: 9،20 درصد
مهدی کروبی 18 نفر: 6،8 درصد
محسن رضایی 4 نفر: 9،1 درصد

* فارس:

محمود احمدی‌نژاد 468 نفر:9،57 درصد
میرحسین موسوی 264 نفر: 6،32 درصد
مهدی کروبی 66 نفر: 2،8 درصد
محسن رضایی 10 نفر: 2،1 درصد

* قزوین:

محمود احمدی‌نژاد 142 نفر: 2،62 درصد
میرحسین موسوی 50 نفر:9،21 درصد
مهدی کروبی 26 نفر:4،11 درصد
محسن رضایی 10 نفر: 4،4 درصد

* قم:

محمود احمدی‌نژاد 78 نفر:6،69 درصد
میرحسین موسوی 28 نفر: 25 درصد
مهدی کروبی 4 نفر:6،3 درصد
محسن رضایی 2 نفر: 8،1 درصد

* کردستان:

محمود احمدی‌نژاد 152 نفر: 2،61 درصد
میرحسین موسوی 68 نفر: 4،27 درصد
مهدی کروبی 20 نفر: 1،8 درصد
محسن رضایی 8 نفر: 2،3 درصد

*کرمان:

محمود احمدی‌نژاد 320 نفر: 4،70 درصد
میرحسین موسوی 96 نفر: 1،21 درصد
مهدی کروبی 30 نفر: 6،6 درصد
محسن رضایی 8 نفر: 8،1 درصد

* کرمانشاه:

محمود احمدی‌نژاد 186 نفر: 62 درصد
میرحسین موسوی 68 نفر: 6،22 درصد
مهدی کروبی 38 نفر: 7،12 درصد
محسن رضایی 8 نفر:7،2 درصد

* کهگیلویه و بویراحمد:

محمود احمدی‌نژاد 78 نفر: 4،68 درصد
میرحسین موسوی 28 نفر: 6،24 درصد
مهدی کروبی 8 نفر: 7 درصد
محسن رضایی 0 نفر: 0 درصد

* گلستان:

محمود احمدی‌نژاد 174 نفر: 9،67 درصد
میرحسین موسوی 60 نفر: 4،23 درصد
مهدی کروبی 18 نفر: 7 درصد
محسن رضایی 4 نفر: 6،1 درصد

* گیلان:

محمود احمدی‌نژاد 203 نفر: 5،61 درصد
میرحسین موسوی 107 نفر: 4،32 درصد
مهدی کروبی 12 نفر: 6،3 درصد
محسن رضایی 8 نفر:4،2 درصد

* لرستان:

محمود احمدی‌نژاد 154 نفر: 7،64 درصد
میرحسین موسوی 48 نفر: 1،20 درصد
مهدی کروبی 30 نفر: 6،12 درصد
محسن رضایی 6 نفر: 5،2 درصد

* مازندران:

محمود احمدی‌نژاد 450 نفر: 6،64 درصد
میرحسین موسوی 174 نفر: 25 درصد
مهدی کروبی 62 نفر: 9،8 درصد
محسن رضایی 10 نفر: 4،1 درصد

* مرکزی:

محمود احمدی‌نژاد 140 نفر: 2،54 درصد
میرحسین موسوی 84 نفر: 5،32 درصد
مهدی کروبی 30 نفر: 6،11 درصد
محسن رضایی 4 نفر: 6،1 درصد

* همدان:

محمود احمدی‌نژاد 390 نفر:9،71 درصد
میرحسین موسوی 124 نفر: 8،22 درصد
مهدی کروبی 18 نفر: 3،3 درصد
محسن رضایی 10 نفر: 8،1 درصد

* یزد:

محمود احمدی‌نژاد 148 نفر: 74 درصد
میرحسین موسوی 32 نفر: 16 درصد
مهدی کروبی 10 نفر: 5 درصد
محسن رضایی 10 نفر: 5 درصد


X