بالاخره مناظره ها انجام شد و تبلیغات خیابانی هم به پایان رسیدو حدود هفت ساعت دیگر رای گیری شروع میشود.

قطعا هر کسی که علاقه مند به کشور و رشد و تعالی ان نه در چهار سال اینده بلکه تا سالهای متمادی و شاید هم قرن ها باشد تا کنون توانسته کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کند و ای کاش این انتخاب از روی احساس نبوده باشد!ای کاش این انتخاب بر اساس ایجاد یک موج رنگی نبوده باشد!ای کاش این انتخاب براساس تاریخ و با مطالعه پیش امد های گوناگون رخ داده نه در سال های خیلی دور بلکه همین دو سه دولت قبل بوده باشد!

ومن با مطالعه و تحقیق و با نظاره در امور مملکت به نتیجه رسیدم! به نتیجه رسیدم که کسی که خانه ای به ارزش 35 میلیون تومان را کمتر از ششصد هزار تومان خریده و مدارک تحصیلی همسرش انچنان است که رییس جمهور محبوبم گفت.همو که شدیدا قصد گمراه کردن مردم را دارد و همه مخالفان نظام و انقلاب و ولایت فقیه پشت سرش سنگر گرفته اند و همو که در ان التهاب جنگ از مسیولیت شانه خالی کرد و مورد تعجب حضرت امام شد نمیتواند رییس جمهور صادقی باشد

به نتیجه رسیدم ان کسی که سپاه را برای خود کوچک فرض کرد و یا خود را بزرگتر از لباسی دید که امام در جایی ارزوی پوشیدن ان را داشت  و خود را اخلاق مدار میداند حال لنکه چهار سال ریاست جمهور مرا در سایت منتسب به او تمسخر کردند نمی تواند رییس جمهور اینده کشور باشد و ان شیخی هم که فیلم تبلیغاتیش در دفاع از کرباسچی باشد و در واقع فیلمی در جهت تبریه عناصر سوخته باشد هم نمیتواند رییس جمهور مطلوب من باشد

اما احمدی نژاد میتواند چون چهار سال است که توانسته وقطعا ادامه این راه را هم خواهد توانست بپیماید(عجب جمله ای شد ها!!!)


X