امام زمان قلب عالم است

همانطور که نمیشود قلب یک لحظه از کار بایستد و تمتم بدن به او وابسته است

 همینطور هم نمیشود امام زمان لحظه ای در عالم حضور نداشته باشند

وطبق روایت:

اگر حجت نباشد زمین اهلش را در خود فرو میبرد


دسته ها : مذهبی
X