حدود یک ماه از استیضاح اقای کردان گذشت ولی حیف شد استیضاحش کردند چون:

کسی که با فوق دیپلم به دانشجوهای دکترا درس میده واقعا مخه و مدیریت قوی ای داره!!!

X