پیامبر بزرگوار اسلام:

در روز قیامت

 در ترازوی کارهای مومن

 چیزی بهتر از حسن خلق گذاشته نمیشود

پیامبر بزرگوار اسلام:

با فضیلت ترین شما خوش خلق ترین شماست

که همنشین نواز باشند

و با مردم انس گیرند

و مردم با انها انس گیرند

وروی فرششان نشینند

 

امام صادق:

خلق نیکو گناه را اب میکند چنانچه خورشید یخ را

دسته ها : حدیث

امام صادق:

هنگامی که ببینی نسیم ها به سود منافقان می وزد

و هیچ جریانی به سود افراد با ایمان نیست

در چنین زمانی مراقب خودت باش و از خدا نجات و فرج تقاضا کن

که

فرج نزدیک است

دسته ها : حدیث

امام صادق می فرمایند:

سعی کن چنان از صفات رذیله خود را تزکیه کنی که امام زمان شناس حقیقی باشی

اگر چنین شود دیگر جلو یا عقب افتادن ظهور ان حضرت برای تو ضرری نخواهد داشت

دسته ها : حدیث
1. فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند .
التواضع أن تعطی الناس ما تحب أن تعطاه
المحجة البیضاء ، ج 5 ، ص 225

2. برای خداوند بقعه هایی است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعاکننده را به اجابت رساند ، و حائر حسین (ع) یکی از آنهاست .
إن لله بقاعا یحب أن یدعی فیها فیستجیب لمن دعاه ، و الحیر منها
تحف العقول ، ص 510

3. هر کس از خدا بترسد ، مردم از او بترسند ، و هر که خدا را اطاعت کند ، از او اطاعت کنند ، و هر که مطیع آفریدگار باشد، باکی از خشم آفریدگان ندارد ، و هر که خالق را به خشم آورد باید یقین کند که به خشم مخلوق دچار می گردد .
من التقی الله یتقی ، و من أطاع الله یطاع ، و من أطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین . و من أسخط الخالق فلییقن أن یحل به سخط المخلوقین
تحف العقول ، ص 510

4. کسی که چهل روز گوشت نخورد بدخلقی پیدا کند ، و کسی که چهل روز پی در پی نیز گوشت بخورد اخلاقش بد می شود .
من ترک اللحم أربعین صباحا ساء خلقه ، و من أکل اللحم أربعین صباحا ساء خلقه
بحار الانوار ، ج 56 ، ص 326

5. به راستی که خدا ، جز بدانچه خودش را وصف کرده ، وصف نشود. کجا وصف شود آنکه حواس از درکش عاجز است ، و تصورات به کنه او پی نبرد ، و در دیده ها نگنجد ؟ او با همه نزدیکی اش دور است و با همه دوری اش نزدیک . کیفیت و چگونگی را پدید کرده ، بدون اینکه خود کیفیت و چگونگی داشته باشد . مکان را آفریده بدون اینکه خود مکانی داشته باشد . او از چگونگی و مکان بر کنار است . یکتای یکتاست ، شکوهش بزرگ و نامهایش پاکیزه است .
إن الله لا یوصف إلا بما وصف به نفسه ، و أنی یوصف الذی تعجز الحواس أن تدرکه و الاوهام أن تناله و الخطرات أن تحده و الأبصار عن الإحاطة به . نأی فی قربه و قرب فی نأیه ، کیف الالکیف بغیر أن یقال : کیف ، و این الأین بلا أن یقال : أین ، هو منقطع الکیفیة و الأینیة ، الواحد الأحد ، جل جلاله و تقدست أسماؤه
تحف العقول ، ص 510

6. هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد ، مصائب دنیا بر وی سبک آید ، گر چه تکه تکه شود .
من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر
تحف العقول ، ص 511

7. اگر بگویم کسی که تقیه را ترک کند مانند کسی است که نماز را ترک کرده ، راست گفته ام .
لو قلت إن تارک التقیة کتارک الصلاة لکنت صادقا
تحف العقول ، ص 511

8. شخص شکرگزار ، به سبب شکر ، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتی که باعث شکر شده است . زیرا نعمت ، کالای دنیاست و شکرگزاری ، نعمت دنیا و آخرت است .
الشاکر أسعد بالشکر منه بالنعمة التی أوجبت الشکر ، لأن النعم متاع و الشکر نعم و عقبی
تحف العقول ، ص 512

9. خداوند دنیا را سرای امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سرای رسیدگی قرار داده است ، و بلای دنیا را وسیله ثواب آخرت ، و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داده است .
إن الله جعل الدنیا دار بلوی و الَخرة دار عقبی ، و جعل بلوی الدنیا لثواب الَخرة سببا ، و ثواب الَخرة من بلوی الدنیا عوضا
تحف العقول ، ص 512

10. ستمکار بردبار ، بسا که بوسیله حلم و بردباری خود از ستمش گذشت شود و حق دار نابخرد ، بسا که به سفاهت خود ، نور حق خویش را خاموش کند .
إن الظالم الحالم یکاد أن یعفی علی ظلمه بحلمه و إن المحق السفیه یکاد أن یطفئ نور حقه بسفهه
تحف العقول ، ص 512

11. کسی که خود را سبک می شمارد ، از شر او در امان مباش .
من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره
تحف العقول ، ص 512

12. اگر همه مردم مسیری را انتخاب کنند و در آن گام نهند ، من به راه کسی که تنها خدا را خالصانه می پرستد خواهم رفت .
لو سلک الناس وادیا شعبا لسلکت وادی رجل عبد الله وحده خالصا
بحار الانوار ، ج 78 ، ص 245

13. حسد نیکوییها را نابود سازد .
الحسد ماحق الحسنات
مسند الامام الهادی ، ص 302

14. تکبر و غرور ، دشمنی آورد .
الزهو جالب المقت
مسند الامام الهادی ، ص 302

15. فقر آزمندی نفس است و ناامیدی بسیار .
الفقر شره النفس و شدة القنوط
بحار الانوار ، ج 78 ، ص 368

16. بخل ناپسندیده ترین خلق و خوی است .
البخل أذم الأخلاق
مسند الامام الهادی ، ص 302

17. طمع خصلتی ناروا و ناشایست است .
الطمع سجیة سیئة
مسند الامام الهادی ، ص 302

18. امام هادی (ع ) به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند : از این کار خودداری کن که تملق بسیار ، بدگمانی به بار آورد ، و اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد ، از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده .
قال ابوالحسن الثالث (ع ) لرجل و قد أکثر من إفراط الثناء علیه : أقبل علی شأنک ، فإن کثرة الملق یهجم علی الظنة ، و اذا حللت من أخیک فی محل الثقة فاعدل عن الملق الی حسن النیة
مسند الامام الهادی ، ص 302

19. هرگاه در زمانه ای عدل بیش از ظلم رایج باشد ، بدگمانی به دیگری حرام است ، مگر آنکه آدمی بدی از کسی ببیند ، و هرگاه در زمانه ای ظلم بیش از عدل باشد ، تا وقتی که آدمی خیری از کسی نبیند ، نباید به او خوش بین باشد .
اذا کان زمان العدل فیه أغلب من الجور فحرام أن یظن بأحد سوء حتی یعلم ذلک منه ، و اذا کان الجور أغلب فیه من العدل فلیس لأحد أن یظن بأحد خیرا ما لم یعلم ذلک منه
مسند الامام الهادی ، ص 304

20. بهتر از نیکی نیکوکار است ، و زیباتر از زیبایی ، گوینده آن است ، و برتر از علم حامل آن است ، و بدتر از بدی ، عامل به آن است ، و وحشتناکتر از وحشت ، آورنده آن است .
خیر من الخیر فاعله ، و أجمل من الجمیل قائله ، و أرجح من العلم حامله ، و شر من الشر جالبه ، و أهول من الهول راکبه
مسند الامام الهادی ، ص 304

21. از کسی که بر او خشم گرفته ای ، صفا و صمیمیت مخواه و از کسی که به وی خیانت کرده ای ، وفا مطلب ، و از کسی که به او بدبین شده ای ، انتظار خیرخواهی نداشته باش ، که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای آنهاست .
لاتطلب الصفا ممن کدرت علیه ، و لا الوفاء لمن غدرت به ، و لا النصح ممن صرفت سوء ظنک الیه ، فإنما قلب غیرک کقلبک له
مسند الامام الهادی ، ص 305

22. خشم بر زیردستان از پستی است .
الغضب علی من تملک لؤم
مسند الامام الهادی ، ص 304

23. هر که از خود راضی باشد ، خشمگیران بر او زیاد خواهند بود .
من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه
مسند الامام الهادی ، ص 303

24. مقدرات چیزهایی را بر تو نمایان می سازد که به فکرت خطور نکرده است .
المقادیر تریک ما لا یخطر ببالک
مسند الامام الهادی ، ص 303

25. نارضایتی پدر و مادر ، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند .
العقوق یعقب القلة و یؤدی الی الذلة
مسند الامام الهادی ، ص 303

26. مردم در دنیا با اموالشان و در آخرت با اعمالشان هستند .
الناس فی الدنیا بالأموال و فی الَخرة بالأعمال
مسند الامام الهادی ، ص 304

27. مسخرگی ، تفریح سفیهان و کار جاهلان است .
الهزل فکاهة السفهاء و صناعة الجهال
مسند الامام الهادی ، ص 304

28. وقت جان دادنت نزد خانواده ات را به یاد آر که در آن هنگام طبیبی جلوگیر مرگت و دوستی نفع رسانت نباشد .
أ أذکر مصرعک بین یدی أهلک ، و لاطبیب یمنعک و لاحبیب ینفعک
مسند الامام الهادی ، ص 304

29. جدال ، دوستی قدیمی را تباه می کند و پیوند محکم را می گسلد و کمترین چیزی که در آن است کوشش برای غلبه بر دیگری است ، که آن هم ریشه علتهای جدایی می باشد .
المراء یفسد الصداقة القدیمة و یحلل العقدة الوثیقة ، و أقل ما فیه أن تکون فیه المغالبة ، و المغالبة أس أسباب القطیعة
مسند الامام الهادی ، ص 304

30. حکمت ، اثری در دلهای فاسد نمی گذارد .
الحکمة لا تنجع فی الطباع الفاسدة
مسند الامام الهادی ، ص 304

31. برای نعمتها همسایه خوبی شوید و با شکرگزاری به افزودن آن امیدوار باشید .
ألقوا النعم بحسن مجاورتها ، و التمسوا الزیادة فیها بالشکر علیها
مسند الامام الهادی ، ص 305

32. گلایه کلید گرانباری است ، ولی گلایه بهتر از کینه توزی است .
العتاب مفتاح الثقال ، و العتاب خیر من الحقد
مسند الامام الهادی ، ص 304

33. نادان ، اسیر زبان خویش است .
الجاهل أسیر لسانه
مسند الامام الهادی ، ص 304

34. افسوس کوتاهی کارهای گذشته را با تلاش در آینده جبران کنید .
أذکر حسرات التفریط بأخذ تقدیم الحزم
مسند الامام الهادی ، ص 304
دسته ها : حدیث

امام علی(ع):

هر کس بتواند چهار صفت را از خود دور کند سزاوار است که ناملایمی نبیند.

شتابزدگی

         لجاجت

                خودپسندی

                           تنبلی

گفت  علی  مرتضی چهار چیز

موجب  سختی است  در  زندگی

تنبلی و منیت;عجله و یکدندگی (شعر از خودم)

دسته ها : حدیث


1) سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 170

2) چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 172

3) دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 173

4) هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 175

5) هر کس با خانواده اش خوش رفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 175

6) بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 65 ، ص 152

7) خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 176

8) برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 176

9) خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد . کافی ، ج 2 ، ص 663

10) دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است . کافی ، ج 2 ، ص 507

11) چون مؤمن با مؤمنی دست دهد ، پاک و بی گناه از یکدیگر جدا می شوند . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 73 ، ص 20

12) از دشمنی بپرهیزید ، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق می گردد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 2 ، ص 301

13) هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 178

14) هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد ، ترازوی اعمالش سبک می شود . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 4 ، ص 404

15) امروز ، غنیمت است ، در حالی که نمی دانی فردا ، از آن کیست . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 179

16) پلیدترین کسبها ، کسب رباست . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 5 ، ص 147

17) فرزندان ، به واسطه صالح بودن پدرانشان ( از انحراف ) محفوظ می مانند . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 68 ، ص 236

18) رفاقت بیست سال ، خویشاوندی است . تحف العقول ، ص 302

19) در هر قضای الهی ، برای مؤمن خیری نهفته است . تحف العقول ، ص 302

20) نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است . تحف العقول ، ص 303

21) دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم . تحف العقول ، ص 304

22) ایمان ، دوستی ( با دوستان خدا ) و دشمنی ( با دشمنان خدا ) است . تحف العقول ، ص 304

23) ایمان ، اقرار با عمل است ، و اسلام ، اقرار بدون عمل است . تحف العقول ، ص 307

24) در طلب آمرزش از خدا اصرار کنید ، که موجب محو گناهان می گردد . تحف العقول ، ص 308

25) خداوند ، باحیای بردبار عفیف پرهیزکار را دوست دارد . تحف العقول ، ص 310

26) خداوند ، آشکار کردن سلام را دوست دارد . تحف العقول ، ص 311

27) خدا رحمت کند بنده ای را که علم را زنده کند . کافی ، ج 1 ، ص 41

28) حسد ایمان را می خورد ، چنانکه آتش هیزم را می خورد . کافی ، ج 2 ، ص 306

29) امام محمد باقر(ع): هر چیزی بهاری دارد ، و بهار قرآن ماه رمضان است . کافی ، ج 2 ، ص 630
دسته ها : حدیث

«الکمالُ کلُّ الکمالِ: التَّفقُّه فِی الدّیِنِ، و الصَّبرُ علی النّائِبةِ ، و تقدیرُ المعیشةِ! »

این گل ز گلستان امام پنجم است
ان کو که شکافنده علم و دانش است
بوی ان گل محمدی ثلاثه است
مانند کتابمان شفا و رحمت است
فهم دین و صبر بر متاعب است
سومین سخن بیان  زندگانی است
باغبانان خوش سعادت این گل
باشد کلینی و شیخ حر عامل است
عطراین گل نهایت عشق است
بهر انسان, نمونه سر مشق است
هر که دنبال بوی این گل رفت
اخرش  در  بهشت  رضوان  است
کاش من را  توان این  باشد
تا زبوی خوشش شوم سرمست
این گلیست ز عترت احمد
احمدی  که او بیان قران است
اندر ان کتاب ذکر و شفا
اینچنین نکته ها فراوان  است
سوره عصر و توبه و لقمان
پر ز مفهوم صبر و ایمان است
واندران سوره های دیگر آن
کل مفهوم  زندگانی  هست
این گل امد ز بوستان سخن
کان گلستان اصول کافی است

با سلام به دوستان

روزی مسابقهای در تبیان برگذار شد و من بعد از مطالعه همه نظرات که مشابه و عینا شبیه یکدیگر بود د جواب ان مسابقه این شعر راگفتم و در کمتر از چند ساعت متوجه شدیم که به دلیل رعایت نکردن قانون کپی رایت شعر ما هم به با درفت!


1-    عزت نفس مؤمن او را از مردم بی نیاز می دارد

2-    نا سپاسی نعمت ها موجب خشم و غضب الهی است

3-    قبل از بررسی جوانب کار، دست بکار اقدامی نشوید تا پشیمان نگردید

4-    آرزو های دور و دراز نداشته باشید تا قساوت قلب پیدا نکنید

5-    آن کس که کار زشتی را نکو شمارد، در آن کار شریک خواهد بود

6-    آدم با انصاف چون حق بر او ثابت و آشکار گردد می پذیرد

7-    کمی گله و شکایت ، از علائم شکیبایی و برد باری است

8-    پیروی از هواهای نفسانی نشانه ضعف نفس است

9-    کسی که در کارها صبر و بردباری داشته باشد، پیروز ی او حتمی است

10-    کسی که نهال های تقوا و پرهیزگاری را بنشاند میوه های آرزو را خواهد چید

11-    کسی که سرچشمه و منشأ  چیزی را نشناسد راه وصول به آن برایش دشوار است

12-    برترین و بالاترین عبادت، آن است که از شائبه و ریا و خود نمایی بدور باشد

13-    چهار چیزآدمی را در انجام کارها کمک می کند: 

                               1- تندرستی 2- بی نیازی 3- دانایی 4- توفیق و تأیید الهی

14- هرکس در راه خدا عطا و بخشش نماید ایمانش کامل است

15- هر کس برای خدا نهی و ممانعت کند ایمانش کامل است

16- آنکس که محض رضای خدا دوستی نماید ایمانش کامل است

17- آنکس که به خاطر خدا دشمنی کند ایمانش کامل است

18- جلوه و زیبایی شخص در نطق و بیان اوست و کمالش در خرد و عقل او

19- مؤمن نیازمند سه چیز است :

توفیق از جانب پروردگار، واعظ نفس خویش بودن و پند پذیری

20- سه چیز موجب رضای پروردگار است :

طلب آمرزش بطور دائم-  خوش خلقی و سلامت نفس- بسیاری انفاق و صدقات

21- رعایت انصاف در معاشرت جلب دوستی و مودت را می نماید.

22- بدترین سازش و مدارا ، نزدیک شدن به ناگواریهاست

23- دشمن حقیقی تو کسی است، که مانع رشد فکری و اخلاقی تو گردد

24- خیانتی از این بالاتر نیست که کسی امین و راز دار خیانتکاران باشد

25- تظاهر به دوستی و فرمانبرداری خداوند مکن، در حالی که رفتارت در نهان خلاف آن باشد

26- اگر نادان ساکت بماند مردم دچار اختلاف نمی شوند

27- شناسایی قدر و اندازه خویش، شکر و سپاس پروردگار است

28- هرکس ناسزا گوید جواب خواهد شنید

29- کسی که تهور و شجاعت بخرج دهد به مقصود خواهد رسید

30 کسیکه حکمت را شناخت در ازدیاد آن صبر و بردباری ندارد

31- از سخاوتمندی شخص نیکی کردن به کسی است که حقش بر او واجب است

(درّالکلام)
دسته ها : حدیث

والا ترین مردم از نظر یقین قومی هستند که در اخر الزمان که پیامبر را درک نکرده و حجت خدا از ان ها مخفی شده می ایند و انها به مرکب سیاه روی کاغذ سفید ایمان می اورند

دسته ها : حدیث

حضرت امام زمان می فرمایند:

ما اموال شما را به خاطر انکه خودتان پاک شوید قبول میکنیم هر که خواهد بدهد و هر کس نمی خواهد قطع کند ان چه خدا به ما میدهد بهتر از چیزی است که شما میدهید

دسته ها : حدیث
X