اگر شارژ موبایلتان تمام شد واحتیاج به یک تماس ضروری داشتید چه کار می کنید؟(مثلا مثل اقای سیم خواه خدای نکرده در قبر و یا خوشبینانه تر در بیابان گیر کردید)

هیچ نگران نباشید!

اگر 15 ثانیه دکمه پاور گوشی خود را نگه دارید گوشی شما روشن خواهد شد و شما تا دو دقیقه میتوانید صحبت کنید

باور نمیکنید امتحان کنید!

X